Prosjektet Sky Ilden

Sky Ilden er et samarbeidsprosjekt mellom Norsk forening for brannskadde, og Norsk brannvernforening.

Medisinsk behandling til brannskadde er ofte kostnadskrevende. Det er også slik at alle som blir brannskadd opplever store lidelser og mange får fysiske og psykiske begrensninger som følge av skaden. Evnen til å bidra i samfunnet med arbeid og annet, er betydelig redusert for mange brannskadde. Sky ilden vil bidra til å redusere antall brannskader. Samfunnet vil spare på dette i form av reduserte kostnader til medisinsk behandling og trygdetiltak. I tillegg vil flere kunne fungere normalt i arbeidslivet. Ikke minst vil de som unngår å bli brannskadet, eller får riktig og rask førstehjelpsbehandling, slippe unna store lidelser.

Derfor er prosjektet «Skyilden» etablert som en felles forebyggende informasjonskampanje for å redusere antallet brannskader og konsekvenser av branskader på person.

Brannskade armer

Norsk forening for brannskadde og norsk brannvernforening

Norsk forening for brannskadde er en medlemsorganisasjon som jobber for at brannskadde og pårørende skal ha tilgang til aktuell informasjon. Foreningens visjon er å hjelpe brannskadde og pårørende, og å fremstå som en seriøs og kompetent organisasjon som vekker positive assosiasjoner om håp, mestring og fremtid. Foreningen ble stiftet i 2005, og drives av et styre som jobber på frivillig basis.

Norsk brannvernforening (org.nr: 983 989 160 mva) er en uavhengig stiftelse som arbeider for at liv, helse og verdier ikke skal gå tapt i brann. Gjennom informasjon, opplæring, sertifisering og rådgivning hjelper de mennesker, bedrifter og organisasjoner til å ta ansvar for brannsikkerheten. Stiftelsen ble etablert i 1923, og har i dag rundt 20 ansatte lokalisert i Oslo. Brannvernforeningen står i dag bak flere store forebyggende informasjonskampanjer, blant annet Aksjon boligbrann og Brannvernuka med Nasjonal brannøvelse.

Norsk brannvernforening vil ta hånd om den daglige driften av prosjektet, herunder rapportering og økonomi.

Prosjektfaser

Fase 1 – Kartlegging og finansiering
Det finnes ikke en god og helhetlig oversikt over hvor mange som rammes hvert år av brannskader i Norge og kostnader forbundet med dette. Ut fra de kilder vi har tilgang til pr. i dag, anslår vi at det er et sted mellom 2000 og 5000 personer pr. år som får brannskader behandlet i helsetjenesten.

Kartlegging Fordi vi kun har tilgang til omtrentlige tall på dette felt, så er det viktig å kartlegge omfanget av brannskade på person, slik at vi får mer eksakte tall å forholde oss til. Slik kan vi også foreta kvalifiserte prioriteringer når prosjektet skal utvikles videre.

Vi vil derfor søke å finne svar på vesentlige forhold knyttet til brannskade. Eksempler på dette er blant annet:

 • Hvor mange blir brannskadet hvert år?
 • Hvorfor blir man brannskadet?
 • Hvor mye ressurser blir brukt hvert år for å behandle brannskadde?
 • I hvilken grad får brannskadde riktig og rask førstehjelpsbehandling?

Kartleggingen vil skje i flere etapper og på ulike måter. Det er blant annet utarbeidet en spørreundersøkelse som er myntet på de brannskadde selv. Denne er allerede distribuert til medlemslister og via sosiale medier til alle brannskadde i Norge. Den vil kunne gi oss noen av de svarene vi er ute etter.

Det finnes også ulike offentlige databaser og statistikk vi vil søke å få tilgang til. Dette er blant annet Norsk pasientregister. Det er også krefter i gang for å etablere et eget brannskaderegister i Norge. Om og når det kommer på plass vil vi søke å få tilgang til informasjon herfra.

Finansiering Budskapet om å forebygge brannskader er viktig. Trolig belaster brannskader samfunnet med kostnader i milliardklassen årlig. De totale kostnader brannskader har i det norske samfunnet, vet vi ikke pr. dags dato. Forhåpentlig kan vi si mer om dette etter en bredere kartlegging av forhold knyttet til brannskade.

Vi er derfor i gang med å etablere et forebyggende arbeid som bidrar til at færre personer i Norge får brannskader hvert år. Om prosjektet lykkes vil det også bidra til færre lidelser for enkelte, både i form av at mange faktisk ikke utsetter seg for risiko og dermed ikke blir skadd, samt at de som blir skadd i større grad får riktig og rask førstehjelpsbehandling, fordi den generelle kunnskapen om håndtering av brannskade økes.

Fase 2 – Utvikling
I forbindelse med arbeidet, vil det bli satt sammen en prosjektgruppe med medlemmer fra partnerne i prosjektet. Andre personer med kompetanse innen medisin og annet vil bli invitert etter behov. Denne gruppen vil møtes jevnlig for å utvikle prosjektet videre. Da vil man i fellesskap bestemme seg for hva som er aktuelt å få laget av hjelpemidler og materiell til bruk i en forebyggende sammenheng. Her kan det bli snakk om å få laget til en «pakke» med ulike informasjonsløsninger, som eksempelvis instruksjonsfilmer, brosjyrer, foredragstekster og lignende avhengig av hvor mye støtte man får til et slikt prosjekt.

I forbindelse med å lage et godt forebyggende konsept, vil vi velge to hovedsatsningsområder:

 • Forebygge at ulykker som fører til brannskade på person oppstår.
 • Forebygge omfanget og konsekvensen av en inntruffet skade med rask og riktig førstehjelp.

Fase 3 – Implementering
Arbeidet i fase 2 av prosjektet vil etablere noen verktøy og materiell til bruk i en forebyggende sammenheng. I denne siste fase av prosjektet vil vi arbeide med å få dette ut til målgruppene, slik at det forebyggende arbeidet kan igangsettes. Vi ser for oss at denne fasen skal bidra til at viktig informasjon om forebygging av brannskade kan nå ut til et bredt lag av befolkningen. Det vil trolig være aktuelt å bearbeide enkelte målgrupper spesielt, dette kan blant annet være:

 • Barnehager
 • Skoler (aktuelt både for elever, lærere og ansatte i skolehelsetjenesten)
 • Ansatte i nødetatene
 • Industrien
 • Leverandører av førstehjelpskurs